Modele geologiczne

Warszawamodel wgłębnej budowy geologicznej fragmentu Warszawy informacje, jakie niosą ze sobą MODELE 3D, są nie do przecenienia z points widzenia Polityki surowcowej państwa. MODELE 3D pozwalają zarządzać górotworem Tak, aby unikać konfliktów Społecznych, Inwestycyjnych i środowiskowych i efektywnie planować zagospodarowanie Zarówno Przestrzeni podziemnej, Jak i powierzchni terenu. Jako exemple praktycznego wykorzystania modelowania Może posłużyć modèle fragmentu złoża Cynku i ołowiu w regionie gołuchowic. Szczegółowy modèle struktury geologicznej jego parametryzacja umożliwiają szacowanie zasobów w wielu wariantach budowy geologicznej oraz wymierną ocenę niepewności uzyskanych wyników. Przestrzenny modèle budowy geologicznej Polski w interwale głębokości OD-500 do-6000 m n. p. m. modèle opracowany w Państwowym Insytucie Geologicznym przy współpracy z szerokim gronem Polskich kartografów wgłębnych. Opracowanie powstało na bazie carte scięcia poziomego (Z. Kotanski, 1997) uszczegółowionych o Nowe Dane z profiów głebokich wierceń. Opracowanie numeryczne modelu w programie GeoGraphix: Zbigniew Małolepszy 2003-2005 jednocześnie informujemy, że udostępnione autorskie materiały szkoleniowe są inicjatywą pracowników Sekcji Modelowania obiektów i Procesów Geologicznych przy programie Geotechnologie PIG-PIB i nie są autoryzowane przez firmę Schlumberger.

Geologia z natury jest nauką opartą na informacjach i danych osadzonych w Przestrzeni trójwymiarowej. MODELE 3D są najbardziej intuicyjnym sposobem prezentacji wiedzy i interpretacji Geologicznych w sposób ciągły. Otwierają szerokie możliwości w zakresie analizy przestrzennej, dają Możliwość wizualizacji geometrii i parametrów Struktur złożowych oraz Planowania Zagospodarowania Przestrzeni podziemnej. MODELE 3D Struktur Geologicznych pozwalają zobrazować je zweryfikować koncepcje ce lokalnej i regionalnej budowy geologicznej. Co więcej, w 3D Możliwe jest śledzenie procesów, które doprowadziły ne Powstania aktualnie rejestrowanych zjawisk Geologicznych. Tworzone MODELE w Nooks mierze opierają się na danych z głębokich otworów wiertniczych uzupełnionych o Dane geofizyczne. Dzięki przestrzennej wizualizacji i analizie Dane przechodzą kompleksową weryfikację na wielu etapach budowy modelu. Oprogramowanie i linuksa Komputerowy, które są Obecnie wykorzystywane, mogą wykonywać złożone obliczenia, co Usprawnia powszechnie stosowane metody kartografii wgłębnej. Techniczna Strona modelowania nie Wi Więc już bariery mającej Wpływ na qualité produktu końcowego, Jak à było jeszcze lat temu. Rozdzielczość modeli Zależy przede wszystkim OD dostępnych danych źródłowych. Duże znaczenie ma również cel, któremu modèle ma służyć. Odbiorcy produktu mogą decydować o skali i dokładności modelu.

Inowrocławmodel przestrzenny wysadu solnego Inowrocław modèle antyklinyćwiczeniowa trójwymiarowa Mapa geologiczna antykliny kłodawamodele avait 3D wyrobisk kopalni soli kamiennej Kłodawa Model uskoków oparty na ”pillarach” (faille à base de pilier modèle) MODELE budowy geologicznej odzwierciedlają Stan wiedzy aktualny w trakcie ich przygotowywania. Kształt modeli, Tak Jak wygląd mapy geologicznej, Jest w znacznym stopniu wynikiem interpretacji danych Geologicznych dostępnych punktowo, przy Czym danych wgłębnych (potrzebnych do konstrukcji modelu 3D) jest zawsze znacznie mniej, niż danych z powierzchni ( potrzebnych do konstrukcji mapy). Jednocześnie modèle, ze względu na swoje ”wirtualne” podobieństwo do obiektów rzeczywistych, ce wrażenie bycia dokładnym odzwierciedleniem faktycznej struktury geologicznej wzbudzając nadzieję, że uzyskane Wyniki są całkowicie wiarygodne.